NLP Master Practitioner

In de NLP Master Practitioner, het 2de jaar van de NLP opleiding, leer je de keuzevrijheid in je denken, voelen en gedrag op nog diepere niveaus te verankeren en te verbreden.

Je gedachten en emoties volgen vaste patronen of structuren, die je jezelf ooit hebben aangeleerd onder impuls van je omgeving. Sommige daarvan werken vandaag als innerlijke saboteurs en beperken je in het bereiken van je doelen of het vinden van innerlijke rust. In de NLP Master Practitioner leer je jouw eigen denk- en emotiestructuur nauwgezet te ontrafelen en leer je daar ook bij andere inzicht in te krijgen. Je krijgt technieken aangereikt om in je eigen automatische processen in te grijpen, congruent met wat voor jou passend en wenselijk is. We werken hiervoor onder meer NLP metaprogramma’s, Logische Niveaus, overtuigingen en tijdlijnen.

In de NLP Master Practitioner krijg je ook een steeds duidelijker antwoord op de vraag: ‘wie ben ik?’ Aan de hand van waardenonderzoek krijg je een loephelder zicht op wat jij belangrijk vindt en waar jij voor staat. Je ontdekt of je bezig bent jouw eigen leven neer te zetten  dan wel wat je eigenlijk het meest wil vermijden. Via de Criterium Spin krijg je inzicht in deze essentiële waardendynamiek, die een wezenlijk verschil kan maken in de richting die jouw leven uitgaat. Wat is jouw ware identiteit? Wie ben jij? Naarmate je steeds dichter bij je kern komt, groeit het vertrouwen in de onaantastbaarheid van je ware zelf, een poort tot vreugde in het leven.

Thema's

Enkele thema’s die aan bod komen in de NLP Master Practitioner:

Welke filters bevinden zich tussen de werkelijkheid en mijn waarneming?

Welke structuur volgt mijn denkproces en hoe kan ik veranderingen aanbrengen in die patronen?

Welke boodschap hebben mijn emoties?

Hoe kan ik mijn emoties meer zelf kiezen in plaats van in automatische reactie te schieten?

Wat vind ik belangrijk in mijn leven en wat ben ik geneigd te vermijden? Hoe vind ik daar een balans tussen die mij vooruithelpt?

Hoe verander ik gedrag op een effectieve en duurzame manier?

Welke impact hebben mijn overtuigingen op mijn leven en zijn ze wel ‘mijn’ waarheid? Hoe kan ik ze veranderen?

Hoe verhoud ik mij tot verleden, heden en toekomst en hoe neem ik daar de juiste positie in die mijn groei ondersteunt?

Hoe breng ik veranderingen aan in vroege en onbewuste imprints?

Wie ben ik?

...

In de NLP Master Practitioner krijg je enerzijds een grondig theoretisch inzicht in NLP, inclusief syllabus. Anderzijds krijg je uitgebreid de ervaring om zelf door de oefeningen te gaan en dit vanuit 3 posities: als coach, gecoachte en observator. Deze ruime aandacht voor oefeningen zorgt ervoor dat je de mentale kennis meteen ook kan integreren. Integratie leidt immers tot transformatie.

Programma

Wat mag je verwachten in de opleiding tot NLP Master Practitioner?

Metaprogramma’s
Ons denken, voelen, waarnemen en handelen in een bepaalde context volgt bepaalde vormelijke patronen of metaprogramma’s. Deze zijn voor iedereen verschillend. We vinden ze echter zo vanzelfsprekend dat we er ons meestal niet bewust van zijn. Zij sturen echter wel onze denken en voelen aan, waardoor ze heel veel impact hebben. Door ze bewust te maken ontdek je een structuur in je functioneren, wat het mogelijk maakt om er ook veranderingen aan te brengen.

Emoties
Je emoties erkennen is jezelf erkennen. Emoties zijn boodschappers en hebben een belangrijke signaalfunctie. Deze boodschap leren waarnemen is een eerste stap naar het ontwikkelen van emotionele vrijheid. Net als in onze gedachten is ook in onze emoties een structuur aanwezig. We hebben onszelf aangeleerd om in bepaalde contexten op een bepaalde manier emotioneel te reageren. Zo lijkt het soms alsof onze emoties ons dirigeren in plaats van omgekeerd. NLP leert je bewust te worden van de structuur van je emoties en hoe je in een gegeven context ook kunt kiezen voor een andere emotie. Op die manier evolueer je van emotioneel reageren naar emotioneel ‘ageren’ en verkrijg je meesterschap over je emoties, in volle authenticiteit.

Overtuigingen
Overtuigingen zijn veralgemeningen die we maken over onszelf en de wereld, en waarvan we overtuigd zijn dat ze waar zijn. De meeste ervan zijn echter aangeleerd en weerspiegelen daarom niet altijd onze eigen waarheid. Overtuigingen zitten echter opgeslagen in ons onderbewuste en sturen vandaaruit onze gedachten en ons gedrag. Je leert bewust te worden van welke overtuigingen in jezelf jou belemmeren en je leert deze op een geïntegreerde manier ombuigen in overtuigingen die jou bekrachtigen en je doelen en groei ondersteunen.

Identiteit
Wie ben je? Je ben niet je gedachten, je emoties, je capaciteiten of je gedrag. Maar wie ben je dan wel? Vanuit contact met je ware identiteit leer je voelen en zien wat jouw essentiële commitment in dit leven is. Je ervaart wat het betekent om te leven vanuit je hart.

Waarden en criteria
Ons gedrag en ons denken wordt gedreven door een onderliggende waardenstructuur. Om een betekenisvol leven te kunnen leiden, is het belangrijk te weten waar we voor staan. Zo weet je ook wat je zelf werkelijk wil neerzetten. Via de Criterium Spin kom je erachter wat jouw waardenhiërarchie is, maar ook wat je geneigd bent te vermijden. Via inzicht in de dynamiek tussen je verlangens en je angsten leer je tot balans en vrijheid te komen.

Logische Niveaus
De Logische Niveaus vormen een model waarbij ons menselijk functioneren in 6 niveaus wordt opgedeeld. Deze niveaus zijn hiërarchisch, met andere woorden elk hoger niveau heeft een invloed op een lager niveau. Via inzicht in dit model begrijp je op welk niveau van ons functioneren veranderingen moeten plaatsvinden, willen ze een wezenlijke impact hebben op je totale zelf. De Logische Niveaus vormen een kernonderdeel van NLP en het inzicht erin is een ware motor voor transformatie.

Tijdlijnen
Tijdlijnen geven een belangrijk inzicht in hoe we tijd en ruimte in ons leven ervaren. Hoe is onze verhouding tot verleden, heden en toekomst? Het werken met tijdlijnen geeft krachtige mogelijkheden in het creëren van meer ruimte en vrijheid in heden en toekomst via het ‘herschrijven’ van belemmerende vroege imprints in ons verleden.

Modelleren
NLP staat bekend als de studie van excellentie. Elke complexe menselijke activiteit heeft een bepaalde structuur die aanleerbaar is voor anderen. Met andere woorden: als het voor iemand kan, dan kan het ook voor jou. In de eindopdracht modelleer je een welbepaalde capaciteit van iemand die jou inspireert. Het gaat daarbij om een capaciteit waar jij minder makkelijk of geen toegang toe hebt. Via gebruik van je hele NLP-kennis leer je je deze op een geïntegreerde manier eigen te maken.

Master Practitioner in blokken 2022-2023

  • Tijdstippen maken we nog bekend, dit doen we in overleg met de deelnemers.
  • Prijs: €2650,00
  • Waar: Een dele van de trainingen is via Zoom een ander deel in het centraal in Nederland gelegen Hilversum.

Telefoonnummer Adriana: +31 64 14 81 63 70