Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Adriana NLP Instituut

1.2 Diensten: alle door Adriana NLP Instituut aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder opleidingen, online leertrajecten en bijeenkomsten zoals vermeld op de website van Adriana NLP Instituut, waar deelnemers zich op individuele basis op kunnen inschrijven alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever door Adriana NLP Instituut uitgevoerde werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van de opdracht, ook als deze niet nadrukkelijk door partijen zijn overeengekomen.

1.3 Opdrachtnemer: Adriana NLP Instituut gevestigd aan de Touwslagerstraat 10, 1013 DL Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 53139402. Deze algemene voorwaarden zijn ook gedoponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

1.4 Opdrachtgever: een natuurlijk persoon die een product, dienst of service van de Adriana NLP Instituut wil afnemen of heeft afgenomen en zelf (particulier) betaalt en/of het inschrijfformulier invult en aangeeft dat het een privé inschrijving is (deelnemer) en/of een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon (die al dan niet handelt vanuit een beroep of bedrijf) die een product, dienst of service van de Adriana NLP Instituut wil afnemen of heeft afgenomen en aangeeft dat dit een zakelijke inschrijving is (klant).

1.5 Partijen: Opdrachtgever en Adriana NLP Instituut en gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Adriana NLP Instituut aangeboden en geleverde diensten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Adriana NLP Instituut niet geaccepteerd.

2.4. Naast Adriana NLP Instituut kunnen alle personen en/of ondernemingen die bij de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever betrokken zijn een beroep doen op deze voorwaarden, indien partijen op de hoogte gesteld zijn van deze algemene voorwaarden.

2.5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever. 

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest van’ deze voorwaarden. Stuur voor vragen een email naar het Adriana NLP Instituut, email adres is te vinden op de website www.adriananlpinstituut.nl .

2.7. Indien één of meer van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing. Adriana NLP Instituut en opdrachtgever treden dan in overleg om nieuwe bepaling(-en) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(-en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(-en).

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door middel van een inschrijving door de opdrachtnemer voor een opleiding, training, workshop of voor een andere dienst als genoemd in artikel 1.2 van deze voorwaarden dan wel door acceptatie van de offerte van Adriana NLP Instituut door de opdrachtgever.
Voorts komt de overeenkomst tot stand indien Adriana NLP Instituut een tussen partijen gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt dan wel indien Adriana NLP Instituut haar werkzaamheden aanvangt volgens de opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging mag ook mondeling zijn.

3.2 Overeenkomsten en offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan Adriana NLP Instituut verstrekte informatie. Adriana NLP Instituut mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal haar aanbieding hierop baseren.

3.3 De door Adriana NLP Instituut gedane offertes zijn vrijblijvend: offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. Adriana NLP Instituut is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen in de genoemde overeenkomsten en offertes zijn vrijgesteld van BTW, alle prijzen luiden in euro’s, tenzij anders aangegeven.

4.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4.3 Indien de gefactureerde bedragen, op termijn betalingen niet binnen 14 dagen na de factuurdatum of de betaaltermijn op de rekening van Adriana NLP Instituut zijn bijgeschreven is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en is Adriana NLP Instituut gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen alsook de buitengerechtelijke kosten conform de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald is Adriana NLP Instituut tevens gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.

4.5 Indien partijen overeenkomen dat een factuur door de opdrachtgever in termijnen kan worden voldaan dient het volledige bedrag te zijn voldaan voor het einde van de door Adriana NLP Instituut geleverde dienst(-en), mits anders overeengekomen.

4.6 Deelnemers die hebben gekozen om te betalen in termijnen accepteren om het bedrag voor de training te betalen geschreid over 4 opeenvolgende maanden via een geautomatiseerde SEPA incasso. Ingeval van een aanbetaling geld deze regeling niet.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Een overeenkomst conform artikel 3 van deze voorwaarden houdt voor Adriana NLP Instituut een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverplichting. Adriana NLP Instituut is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

5.2. Adriana NLP Instituut heeft het recht bepaalde werkzaamheden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, te laten verrichten door derden.

5.3. Adriana NLP Instituut behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de in de overeenkomst beoogde trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

5.4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle (persoonlijke) gegevens, waarvan Adriana NLP Instituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Adriana NLP Instituut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Adriana NLP Instituut zijn verstrekt, heeft Adriana NLP Instituut het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de klant/deelnemer in rekening te brengen.

5.5. Adriana NLP Instituut is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Adriana NLP Instituut is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige (persoonlijke) gegevens. Hieronder valt ook het benoemen van psychische ziektebeelden van klanten bij aanvang van de samenwerking.

Artikel 6. Duur overeenkomst

6.1 De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd en beide partijen alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen. Bij betaling in termijnen worden er 4 bedragen afgeschreven, op 4 achtereenvolgende maanden of na afronding van de ingekochte dienst door klant.

Artikel 7. Wijzigingen overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Adriana NLP Instituut zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Adriana NLP Instituut, in het geval dat een overeenkomst door partijen wordt gewijzigd of aangevuld, daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

Artikel 8. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

8.1 Adriana NLP Instituut heeft het recht om zonder opgave van reden een opleiding, training, workshop of andere door haar geleverde dienst te annuleren of de deelname van de opdrachtgever daaraan te weigeren dan wel om een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Adriana NLP Instituut betaalde bedrag.

8.2 Een particuliere opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na de inschrijving en het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training, opleiding of workshop via een website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding. De bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat de inschrijving door Adriana NLP Instituut is bevestigd. Indien de opdrachtgever in deze periode de overeenkomst wil ontbinden geschiedt dit telefonisch of per e-mail naar: adriana@adriananlpinstituut.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door Adriana NLP Instituut. Een zakelijke opdrachtgever heeft dit recht niet, tenzij in een speciale verkoop actie de garantie aan iedereen word gegeven.

8.3 Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleiding, training of workshop dag wordt 10% van de kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de eerste opleiding, training of workshop dag wordt 100% van de kosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding/inschrijving binnen deze periode heeft plaatsgevonden.

8.4 Opdrachtgever is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding, training of workshop tussentijds of met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in rekening gebrachte kosten blijven in dat geval door opdrachtgever verschuldigd en worden niet door Adriana NLP Instituut gerestitueerd, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, dit ter beoordeling van Adriana NLP Instituut.

Artikel 9. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien anders is hier door Adriana NLP Instituut en opdrachtgever schriftelijk toestemming voor gegeven.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Adriana NLP Instituut behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- recht, die betrekking hebben op alle door Adriana NLP Instituut verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, en niet uitsluitend, boeken, e-books, video’s en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van Adriana NLP Instituut openbaar worden gemaakt en/of andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Adriana NLP Instituut zal de overeenkomst met de opdrachtgever naar beste vermogen en inzicht uitvoeren. Adriana NLP Instituut zet zich in om de (online) bijeenkomsten van de opleiding, training of workshop op een veilige manier te laten verlopen. 

11.2 Adriana NLP Instituut is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Adriana NLP Instituut in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirect schade waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. Adriana NLP Instituut is niet aansprakelijk voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken.
11.3 Indien opdrachtgever een opleiding, training of workshop bij Adriana NLP Instituut volgt is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij opdrachtgevers in psychologische en/of psychiatrische behandeling of (ernstig) zieken vraagt Adriana NLP Instituut eerst contact op te nemen via karel@zoneofgenius.nl en/of direct met de trainer van de opleiding, training of workshop, om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de opleiding, training of workshop geschikt is. Bij twijfel of indien er sprake is van een lopende psychologische of psychiatrische behandeling wordt opdrachtgever aangeraden om eerst contact op te nemen met de behandelend arts/psycholoog en het advies van de medicus/paramedicus leidend te laten zijn.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien er sprake is van een situatie van overmacht aan de zijde van een van de partijen zal deze daarvan per omgaande mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens met elkaar in overleg treden over een redelijke oplossing.

12.2 Adriana NLP Instituut heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

12.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

12.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 13. Online cursus en E-learning

13.1 Ten behoeve van het volgen van een Online training (= een opleiding, training of workshop die door Adriana NLP Instituut aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer, SMART-phone/tv of tablet) kan Adriana NLP Instituut de opdrachtgever niet exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.

13.2 De door Adriana NLP Instituut aan de opdrachtgever verstrekte wachtwoord(-en) en/of gebruiker(-s)na(-a)m(-en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met schriftelijke toestemming van een van de directieleden van het Adriana NLP Instituut.

13.3. De in artikel 13 lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een Online opleiding, training, workshop of E-learning opleiding of training. De opdrachtgever zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De opdrachtgever is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in artikel 13 lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 14. Verwerking Persoonsgegevens

14.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Adriana NLP Instituut wordt aan Adriana NLP Instituut toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Adriana NLP Instituut uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

14.2 Adriana NLP Instituut kan tijdens een opleiding, training of workshop foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden en geluidsopnames kan een opdrachtgever (deelnemer) staan. Adriana NLP Instituut heeft het recht, na mondelinge, schriftelijke of elektronische (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, via e-mail) toestemming van de opdrachtgever, deze beelden en geluidsfragmenten te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Artikel 15. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Adriana NLP Instituut, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 16. Overige rechten Adriana NLP Instituut

16.1 Om reden van kwaliteitsverbetering, behoudt Adriana NLP Instituut zich het recht voor om programma’s van opleidingen, trainingen en workshops gedurende de overeenkomst te wijzigen.

16.2 Adriana NLP Instituut heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen tot het moment dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen volgens artikel 3.1 van deze voorwaarden, druk-en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.

16.3 Adriana NLP Instituut behoudt zich het recht om het door de opdrachtgever tijdens een opleiding, training of workshop geproduceerd (beeld-)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Adriana NLP Instituut aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 17. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Adriana NLP Instituut partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

17.2 Adriana NLP Instituut werkt en streeft een professionele samenwerking tussen partijen. Het kan natuurlijk zijn dat een opdrachtgever ergens ontevreden over is. Het indienen van klachten kan zowel schriftelijk  of per e-mail: support@adriananlpinstituut.nl Wij streven naar spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen 14 kalenderdagen). Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt de deelnemer hiervan binnen de vastgesteld termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Mocht Adriana NLP instituut en de klager er niet uitkomen, dan wordt de klacht doorgestuurd naar onze onafhankelijke commissie te weten, het NVNLP.
Het oordeel van het NVNLP is voor Adriana NLP Instituut bindend. Eventuele consequenties worden binnen 14 dagen afgehandeld. Mocht dit niet lukken dan kan de klacht worden ingediend bij de NVNLP.
17.3 Uiteraard worden klachten vertrouwelijk behandeld. klachten en wijzen van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
17.4 Indien een geschil niet in onderling overleg wordt opgelost, is de NVNLP de partij om mediation te verrichten, komen partijen er niet uit dan kan het geschil door ieder van partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.